MÛSZAKI-, BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÉRTÕ,
OKTATÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
, napja

www.komariko.hu | komariko@komariko.hu | tel./fax.: 06-34-339-712

Emelõgép felülvizsgálat


Cégünk több mint tíz éve foglalkozik emelõgépek felülvizsgálataival.Tapasztalt szakembereink a helyszínre történõ kiszállással:

- elvégzik a szükséges vizsgálatokat,

- elkészítik a vizsgálatról a jegyzõkönyvet,

- összeállítják az emelõgépek jogszabályokban elõírt dokumentumait

- tanácsot adnak az üzemeltetéssel kapcsolatos biztonsági kérdésekbenA 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet Emelõgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról kimondja:


3. Az üzemeltetõ kötelezettségei


Az emelõgép üzemeltetõje:
 • 3.1. köteles gondoskodni a jelen szabályzatban, a vonatkozó nemzeti szabványokban, valamint az emelõgép dokumentációban foglaltak végrehajtásáról;
 • 3.2. köteles az emelõgép, üzembe helyezésérõl, a teherfüggesztõ eszközök használatba vételérõl, rendeltetésszerû használatáról, biztonságos állapotának megõrzésérõl, az idõszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerû és rendszeres elvégzésérõl gondoskodni;
 • 3.3. az emelõgép a teherfüggesztõ eszköz minden, az e szabályzatban, illetõleg a nemzeti szabványok szerinti okmányát az emelõgép, illetõleg a teherfüggesztõ eszköz kiselejtezéséig köteles megõrizni különösen:
    - az idõszakos vizsgálatok eredményeit, dokumentálását,
    - a karbantartási munkák, a fõdarab-, a kötél-, a horog- és a lánccserék elõírás szerinti bizonylatait, tanúsítványait, emelõgép naplóit,
    - az egymûbizonylatú teherfüggesztõ eszközök bizonylatait;
    - szerelõi nyilatkozatot;
 • 3.4. köteles az emelõgép, a teherfüggesztõ eszköz üzemeltetési dokumentációját, nyilvántartását naprakészen vezetni és azokat az emelõgép selejtezéséig megõrizni;
 • 3.5. köteles gondoskodni arról, hogy az emelõgép használati utasítása - az emelõgép kiselejtezéséig - az emelõgép kezelõ rendelkezésére álljon;
 • 3.6. az e szabályzatban meghatározott feladatait, felelõsségét és az ezzel összefüggõ hatáskörét csak írásban ruházhatja át az irányítása alá tartozó megfelelõ mûszaki képesítésû személy(ek)re (pl. emelõgép ügyintézõ), vagy e tevékenységre szakosodott szervezetre, illetõleg emelõgép szakértõre;
 • 3.7. gondoskodik az emelõgép, valamint a teherfüggesztõ eszköz rendeltetésszerû használatáról, illetõleg használaton kívül, elõírás szerinti tárolásáról;
 • 3.8. köteles az ütemterv szerinti idõszakos vizsgálatok és a javítások idejére az emelõgép üzemeltetését felfüggeszteni;
 • 3.9. az idõszakos vizsgálatok eredményeit köteles figyelembe venni és a szükséges intézkedéseket megtenni;
 • 3.10. gondoskodik arról, hogy az emelõgép kezelõ a vonatkozó jogszabály szerint képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötözõ a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa;
 • 3.11. az emelõgéppel kapcsolatos üzemeltetõi tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket köteles írásban rögzíteni vagy rögzíttetni emelõgép naplóban, valamint e feljegyzéseket megõrizni.
 • 3.12. az emelõgép megfelelõ biztonságos állapotáról, ideértve az elõzõ pontokban foglaltakat is - ettõl eltérõ írásbeli megállapodás hiányában - az emelõgép tulajdonosa köteles gondoskodni.